x
ZOBACZ KONIECZNIE!

Dziennik elektroniczny

1% PODATKU
 


Kapitał Ludzki - Rozwiń Skrzydła

Statystyki odwiedzin

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

BIP
 

Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 17

KALENDARZ

Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie

Rekrutacja na rok 2015/16


REKRUTACJA

DO GIMNAZJUM NR 17 IM. H. WAGNERA W CZĘSTOCHOWIE

DO KLAS PIERWSZYCH NA

ROK SZKOLNY

2015/2016

ZASADY I WARUNKI REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 17 IM, HUBERTA WAGNERA W CZĘSTOCHOWIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późn.zm. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw DZ. U z 2014 r. poz. 7.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży : gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjlanych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016.

1) Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, w którym ustalono obwód, młodzież zamieszkałą w obwodzie przyjmuje się z urzędu

2) Postępowanie rekrutacyjne na dany rok szkolny jest przeprowadzane zgodnie z UoS i z terminarzem określonym w Postępowanie Śląskiego Kuratora Oświaty, na dany rok szkolny

II TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1) do klas pierwszych gimnazjów od 25 maja do 15 czerwca 2015 r na warunkach ustalonych przez rade pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów gimnazjum oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych.

Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub prób sprawności.

2) do 30 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

3) 2 lipca 2015 r. godzina 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4) 6 lipca 2015 r. godzina 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.

5) 7 lipca 2015 r. godzina 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum

6) w terminach ustalonych w ww. ustawie. składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia , przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

III. ZASADY I WARUNKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM GIMNAZJUM

W postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok szkolny, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum, mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów uwzględniających punktację:

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

1) tabelka

2) w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się potrzeby dziecka i jego rodziny oraz potrzeby społeczne kandydata :

# potrzeby godzenia pracy zawodowej rodziców z obowiązkami rodzinnymi

# potrzeby rodzin wielodzietnych oraz niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców.

3) laureaci konkursów interdyscyplinarnych organizowanych przez Ślaskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów ponadwojewódzkich, przyjmowani są do Gimnazjum nr 17 im, H,Wagnera w Częstochowie bez względu na ustalone kryteria -" dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły "

4) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do gimnazjum składa wniosek , którego wzór jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły

WNIOSEK