Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

O projekcie .... "Rozwiń Skrzydła"


Program operacyjny Kapitał Ludzki - informacje podstawowe

Charakterystyka projektu

Projekt "Rozwiń skrzydła" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w Gimnazjum  nr 17   w Częstochowie.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, poprzez ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie dysproporcji  w ich osiągnięciach edukacyjnych.

Nasz cel zostanie zrealizowany w okresie 01.08. 2011 roku  – 31.07. 2013 roku.

Cele szczegółowe naszego projektu to:

· rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym, 
· w języku angielskim, 
· kompetencje informatyczne, 
· kompetencje matematyczno – przyrodnicze,
· rozwój zainteresowań i zdolności uczniów,
· podnoszenie motywacji uczniów do kontynuowania edukacji.

Cele naszego projektu: „ROZWIŃ SKRZYDŁA” są zgodne z celami strategicznymi POKL w upowszechnianiu edukacji społeczeństwa na, każdym etapie kształcenia  przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszemu powiązaniu z potrzebami gospodarki  opartej na wiedzy oraz planem działania  Częstochowa 2010 roku – „Strategia Rozwoju Miasta”  rozwój potencjału intelektualnego miasta poprzez edukację.


Uczestnikami projektu są uczniowie Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, które umożliwiają im zdobywanie pełniejszej wiedzy, osiąganie lepszych wyników w nauce i szanse na kontynuowanie edukacji.