Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Sprawozdanie z rekrutacji

Sprawozdanie z rekrutacji grupy docelowej uczestników projektu

„ Rozwiń skrzydła”, na zajęcia pozalekcyjne, w dniu 30 września 2011 roku

  

W dniu 30.09.2011 r. zakończyła się zamknięta rekrutacja  uczestników na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”.

Rekrutacja grupy docelowej  mającej brać udział w realizacji zajęć pozalekcyjnych rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem we wrześniu 2011 r. Działania rekrutacyjne na początku były ściśle połączone z akcją informacyjną. Uczniowie otrzymali materiały promocyjne w postaci ulotek, plakatów zawierające informacje o celach Projektu, informacje o hasłach promujących projekt i odsyłających zainteresowanych na internetową stronę projektu , w celu zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie .   Odbyło się spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów zainteresowanych projektem. Podczas tego spotkania zostały przekazane najważniejsze informacje na temat udziału w projekcie i uczniowie otrzymali kwestionariusze zgłoszeniowe. Na stronie internetowej www.gim17.czest.pl została umieszczona informacja o projekcie oraz wszystkie niezbędne załączniki dokumentacji projektowej. Również w prasie lokalnej zostały zamieszczone artykuły na temat promocji, celów, założeń  Projektu „ Rozwiń skrzydła”.

Przez cały miesiąc asystent kierownika projektu przeprowadzał rozmowy  z zainteresowanymi uczniami. Również podczas godzin wychowawczych przybliżana była tematyka projektu. Wychowawcy klas przekazywali informację o założeniach projektowych uczniom szkoły podczas godzin wychowawczych, dyrektor szkoły informowała społeczność uczniowską o Projekcie podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, apelu z okazji obchodów Dnia Chłopaka. Specjalista ds. promocji i rekrutacji spotkał się z zainteresowanymi kandydatami na Uczestników Projektu. Każdy był szczegółowo informowany o zasadach uczestnictwa w projekcie zawartych w opracowanym  regulaminie uczestnictwa w projekcie „Rozwiń skrzydła”. Rodzic zainteresowanego ucznia podpisywał zgodę na udział w zajęciach, zapoznawał się z regulaminem a także podpisywał oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu. Za wyłonienie uczestników projektu odpowiedzialna była komisja rekrutacyjna w składzie kierownik projektu ,asystent kierownika projektu, specjalista ds. rekrutacji i promocji,  która weryfikowała kwestionariusze zgłoszeniowe  pod względem spełnienia kryteriów wymaganych w rekrutacji.

Lista zakwalifikowanych uczniów zamknęła się na liczbie 36. – wszyscy uczniowie zostali poinformowani o wynikach kwalifikacji. Została utworzona lista na podstawie złożonych kwestionariuszy zgłoszeniowych , które napłynęły w  odpowiedzi na podjęte działania promocyjne i rekrutacyjne. Zakończenie rekrutacji zostało ogłoszone  na stronie internetowej Organizatora i na tablicy ogłoszeniowej Projektu.

Z uczniami została podpisana umowa dotycząca warunków uczestnictwa w projekcie.

W tym 8 uczniów zakwalifikowało się na zajęcia z matematyki.

10 uczniów na zajęcia z języka angielskiego, po 6 uczniów na zajęcia z języka polskiego, chemii i informatyki. Zostały również utworzone  listy rezerwowe  Uczestników Projektu z poszczególnych przedmiotów.

Trzeba podkreślić , iż akcja rekrutacyjna była przeprowadzana z zachowaniem zasad równości szans , w tym zwłaszcza równości płci. Wszystkie zadania były realizowane terminowo , zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie i Planie Promocji i Rekrutacji Uczestników Projektu „Rozwiń skrzydła”