Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Przetarg - Przeprowadznie dodatkowych zajęć pozalek.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu, ogłoszenie nr 315886-2011

  

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ul .Legionów 23 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę:

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

Przetarg ogłoszono 03 października  2011  r. nr ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - 315886-2011

Rozstrzygnięcie  przetargu nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu  10.10.2011.

Powiadamiam, że zgodnie z kryteriami wyboru podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożył:

AWANS

Ośrodek Usług Oświatowych

ul. 3-go Maja 18/22
42-700 Lubliniec
tel./ fax (34) 351 14 38

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi Zamawiającego, oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z SIWZ.

 

Komisja Przetargowa


W związku z realizacją przez Gimnazjum nr 17 w Częstochowie projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony - Przeprowadznie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych


DOKUMENTY

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr.1 - Oferta

Załącznik nr.2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr.3 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr.4 - Wykaz osób 

Załącznik nr.5 - Umowa