Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Specjalista do spraw ewaluacji projektu

Dokumenty do pobrania: Warunki ogólne

Specyfikacja na stanwisko
 

W związku z realizacją przez Gimnazjum nr 17 w Częstochowie projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

(Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-258/10-00)

 

Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

 

Dyrektor Gimnazjum nr 17 w Częstochowie

ogłasza nabór na stanowiska pracy w projekcie:

 

specjalista ds. ewaluacji projektu

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie ww. usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

·         Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·         Posiadania wiedzy i doświadczenia,

·         Dysponowania odpowiednim potencjałem do wykonania usługi.

 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 

3. Dokumenty do pobrania zawierające specyfikację dot. warunków przyjęcia na poszczególne stanowiska znajdują się w sekretariacie Gimnazjum nr 17 w Częstochowie. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 360 13 06 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gim17czestochowa@interia.pl

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 13.07. do 27.07.2011 r. w dni robocze, w godzinach 800 – 1500w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: gim17czestochowa@interia.pl

Miejsce złożenia ofert: sekretariat szkoły

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Złożone oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.07.2011 r. o godz. 1000

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

Miejsce otwarcia ofert: Gabinet dyrektora Gimnazjum nr 17 w Częstochowie.

 

Miejsce i termin ogłoszenia wyników:

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 29.07.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

Miejsce ogłoszenia: tablica informacyjna


SPECYFIKACJA

WARUNKÓW PRZYJĘCIA NA STANOWISKO:

 

SPECJALISTA DS. EWALUACJI PROJEKTU ……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy w projekcie)

 

1.     Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie,

b)    wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne,

c)     doświadczenie w przeprowadzaniu badań ewaluacyjnych w placówkach oświatowych (min. 3 lat)

d)    znajomość zespołu nauczycielskiego i uczniowskiego Gimnazjum nr 17 w Częstochowie

e)     brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne przeciw mieniu, przeciw obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe

 

      Wymagania dodatkowe: brak

 

2.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     przygotowanie wzorów ankiet ewaluacyjnych,

b)    przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników projektu,

c)     sporządzanie raportu z ewaluacji projektu,

 

3.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)     Życiorys (CV),

b)    skan lub kopia dowodu osobistego,

c)     skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)    skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e)     oświadczenie o niekaralności

 

4.     Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinien być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5.     Wymagane dokumenty należy składać w formie i terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oryginały dokumentów do wglądu podczas zawierania umowy.

6.      Dokumenty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.