Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Trener na szkolenie - "Równość płci, równość szans"

Dokumenty do pobrania:Warunki ogólne 

Specyfikacja na stanwisko

 

W związku z realizacją przez Gimnazjum nr 17 w Częstochowie projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

(Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-258/10-00)

 

Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

 

Dyrektor Gimnazjum nr 17 w Częstochowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy w projekcie:

 

trener na szkolenie „Równość płci, równość szans”

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie ww. usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

·         Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

·         Posiadania wiedzy i doświadczenia,

·         Dysponowania odpowiednim potencjałem do wykonania usługi.

 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 

3. Dokumenty do pobrania zawierające specyfikację dot. warunków przyjęcia na poszczególne stanowiska znajdują się w sekretariacie Gimnazjum nr 17 w Częstochowie. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 360 13 06. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gim17czestochowa@interia.pl

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 01.09. do 15.09.2011 r. w dni robocze, w godzinach 800 – 1500w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: gim17czestochowa@interia.pl

 

Miejsce złożenia ofert: biuro projektu

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Złożone oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.09.2011 r. o godz. 1000

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

 

Miejsce otwarcia ofert: biuro projektu.

 

Miejsce i termin ogłoszenia wyników:

 

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19.09.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

 

Miejsce ogłoszenia: tablica informacyjna