Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Specjalista do zaprojektowania i wykonania podstrony internetowej projektu

Dokumenty do pobrania: Warunki ogólne

Specyfikacja na stanwisko

W związku z realizacją przez Gimnazjum nr 17 w Częstochowie projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

(Numer umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-258/10-00)

 

Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

 

Dyrektor Gimnazjum nr 17 w Częstochowie

ogłasza nabór na stanowiska pracy w projekcie:

 Specjalista do zaprojektowania i wykonania podstrony internetowej projektu

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie ww. usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • Posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • Dysponowania odpowiednim potencjałem do wykonania usługi.

 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 

3. Dokumenty do pobrania zawierające specyfikację dot. warunków przyjęcia na poszczególne stanowiska znajdują się w sekretariacie Gimnazjum nr 17 w Częstochowie. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 360 13 06. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gim17czestochowa@interia.pl

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 13.07.2011 r  do 27.07.2011 r. w dni robocze, w godzinach 800 – 1500w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: gim17czestochowa@interia.pl

 

Miejsce złożenia ofert: biuro projektu

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Złożone oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.07.2011 r. o godz. 1000

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

Miejsce otwarcia ofert: biuro projektu.

Miejsce i termin ogłoszenia wyników:

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 29.07.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie, ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa

Miejsce ogłoszenia: tablica informacyjna


SPECYFIKACJA

WARUNKÓW PRZYJĘCIA NA STANOWISKO:

Specjalisty do zaprojektowania i wykonania podstrony internetowej ……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy w projekcie)

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

  • kwalifikacje zawodowe do wykonania zadania.
  • doświadczenie w pracy  (min. 5 lat)
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  • Zaprojektowanie i wykonanie podstrony internetowej projektu
  • Comiesięczna aktualizacja podstrony internetowej projektu.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)     Życiorys (CV),

b)    Koncepcja pracy na stanowisku w oparciu o zakres określony w pkt 2 niniejszej specyfikacji,

c)     skan lub kopia dowodu osobistego,

d)    skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e)     skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

4.     Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), koncepcja pracy, powinny by opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 1. Wymagane dokumenty należy składać w formie i terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oryginały dokumentów do wglądu podczas zawierania umowy.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.