Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

Przetarg - Przeprowadzenie kursu językowego


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu, ogłoszenie nr 307990-2011

  


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ul .Legionów 23 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę:

Przeprowadzenie kursu językowego z języka angielskiego.

Przetarg ogłoszono 27 września  2011  r. nr ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - 307990-2011

Rozstrzygnięcie  przetargu nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.10.2011.

Powiadamiam, że zgodnie z kryteriami wyboru podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożył:

 

O.K Centrum Języków Obcych  sp. z .o.o

ul. Bohaterów Monte Cassino 53

20-705 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi Zamawiającego, oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z SIWZ.

 

 

Komisja Przetargowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją przez Gimnazjum nr 17 w Częstochowie projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony - Prowadzenie kursu językowego


DOKUMENTY

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Umowa

Załącznik nr.1 - formularz ofertowy

Załącznik nr.2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr.3 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr.4 - Wykaz usług

Załącznik nr.5 - Wykaz osób