Kapitał Ludzki

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Get Adobe Flash player

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Projekt „Rozwiń skrzydła” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

 

 

Regulamin określa warunki naboru w ramach Projektu  nr POKL 

„Rozwiń skrzydła” realizowanego  przez Gimnazjum nr 17 na podstawie  umowy o dofinansowanie  Projektu  w ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki Działania

9.1 „ Wyrównywanie szans  edukacyjnych  i zapewnienie  wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych  w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt „Rozwiń skrzydła „ współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego jest realizowany przez Gimnazjum nr 17 w Częstochowie od 1.08.2011 do 31.07.2013

                                                                       

Cele projektu

 

 Celem ogólnym projektu jest kompleksowe  wyrównywanie szans  edukacyjnych i doskonalenie jakości kształcenia w Gimnazjum nr 17  w Częstochowie  poprzez poszerzenie oferty  zajęć,  unowocześnienie  dydaktyki w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

 

Cele szczegółowe:

 1.    Wyrównywanie szans edukacyjnych- objęcie wsparciem  pedagogicznym wszystkich uczniów mających trudności w nauce.

 2.     Stworzenie warunków  do rozwoju i aktywności uczniów – zorganizowanie szerokiej  oferty  zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych głównie na rozwijaniu kompetencji kluczowych i przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego

3.      Unowocześnienie procesu kształcenia poprzez  stosowanie nowych metod nauczania  i oceniania  oraz  realizację  programów innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych

4.      Poprawa wyników nauczania.

 

Rodzaje zajęć

 

1. Projekt realizowany będzie na terenie Gimnazjum nr 17 w Częstochowie i skierowany jest do uczniów tej placówki.

2. W projekcie prowadzone będą następujące rodzaje dodatkowych zajęć dla uczniów :

 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego

 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki

 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z chemii

 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki

 - zajęcia warsztatowe „Równość płci, równość szans”

3. W okresie trwania I i II edycji projektu „Rozwiń skrzydła” dopuszcza się zapisanie 3 ocen cząstkowych  raz na kwartał  tj w I semestrze  3 oceny oraz w II semestrze 3 oceny przedmiotowe z zajęć: język polski, matematyka, chemia, informatyka, język angielski

 

Zasady naboru uczestników

 

1.  Grupą docelową , która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie Gimnazjum nr 17 w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Największe korzyści ze wzbogacenia oferty szkoły oraz z udoskonalenia kształcenia powinni odnieść uczniowie słabsi oraz ci , dla których szkoła jest jedynym miejscem edukacji i nie mają możliwości  udziału w zajęciach pozaszkolnych.

 

2. Biuro projektu znajduje się w Gimnazjum nr 17 w Częstochowie przy ulicy Legionów 23.

 

3. Zgłoszenia do udziału  w projekcie  przyjmuje :

   - biuro projektu czynne w godzinach 14-18

 

4. Deklaracje uczestnictwa oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej szkoły :

www.gim17.czest.pl w zakładce Kapitał Ludzki

- w biurze projektu

 

5. Rekrutacja zamknięta potrwa miesiąc i będzie prowadzona na podstawie zgłoszeń, które napłyną w odpowiedzi na podjęte działania promocyjne i rekrutacyjne. Potencjalni uczestnicy będą informowani  o projekcie przez ulotki, plakaty. Będą one dystrybuowane na terenie szkoły. Na podstronie WWW projektu  umieszczone zostaną  wszystkie informacje odnośnie projektu. Zorganizowane będą spotkania z uczniami i rodzicami zainteresowanych projektem.

 

6. W szkole powołuje się jeden zespół rekrutacyjny.  Zespół ten liczy 2 osoby i składa się z  osoby monitorującej przebieg projektu t.j kierownika projektu i asystenta kierownika projektu.

 

6. Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i wybiera grupę docelową. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem spełnienia następujących kryteriów: miejsce zamieszkania na terenie woj. śląskiego, kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych, wyniki ucznia z ostatniego roku szkolnego z przedmiotów objętych wsparciem.

 

7. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony jest równy dostęp uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych.

 

8. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą  do rekrutowania liczbę uczestników  na dany  rodzaj  zajęć  utworzona zostanie lista rezerwowa, miejsce na listach rekrutacyjnych zależne jest od ilości  spełnionych kryteriów i kolejności zgłaszania.

 

9. W przypadku rezygnacji uczestnika z projektu do udziału  w zajęciach zostanie  zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej.

 

10. Listy rekrutacyjne zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicach informacyjnych w szkole oraz na stronie internetowej projektu- www.gim17.czest.pl

w zakładce Kapitał Ludzki

 

11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

  Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane pisemnie  przez rodzica/opiekuna       prawnego ucznia niezwłocznie przekazane nauczycielowi  prowadzącemu zajęcia.

  W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

Nieusprawiedliwienie trzech kolejnych nieobecności  ucznia na zajęciach skutkować będzie  skreśleniem go z listy uczestników projektu i brakiem możliwości dalszego uczęszczania na zajęcia.

 

Obowiązki uczestników

 

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia rodzice (opiekunowie) uczniów zobowiązani są do podpisania

 -zgody na  uczestnictwo  wraz z oświadczeniem o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie.

3. Uczeń ma obowiązek  systematycznie uczestniczyć w zajęciach a nieobecności będą usprawiedliwiane na zasadach obowiązujących w szkole Gimnazjum nr 17.

 

Uprawnienia uczestników

 

1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do :

- nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie  - koszt zajęć pokrywany jest w całości ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- otrzymania materiałów promocyjnych

- korzystania z materiałów dydaktycznych na zajęciach

- objęcia dożywianiem (jednorazowy posiłek) wg szczegółowego harmonogramu ustalonego  na każdy tydzień

 

Monitoring i kontrola

 

1. Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji

2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom  i instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli Projektu.

 

Postanowienia końcowe

 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady  wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

 

2. Regulamin  obowiązuje o dnia 1.09.2011 do końca realizacji Projektu t.j do 31.07.2013.

 

 

            Zapoznałem się /am z regulaminem            …………………………………………………………..

(Data i podpis uczestnika  projektu)